Oficiální příručka EMAS

Příručka pro uživatele, která stanoví kroky nutné k účasti v systému EMAS podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 byla publikována v Úředním věstníku Evropské unie v rozhodnutí č. 2013/131/EU.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:076:FULL:CS:PDF

Příručka uvádí řadu praktických, i když někdy zjednodušujících příkladů. Konkrétní informace k zavádění EMAS začínají na straně 7 kapitolou IV. Nařízení EMAS. Řada tabulek a schémat na zbylých přibližně 35 stranách jistě poslouží jako zdroj informací pro pracovníky odpovědné za zavádění a udržování systému environmentálního managementu.

 

Zdroij: http://www1.cenia.cz/www/node/389

Referenční dokumenty EMAS a odvětví

Nařízení EMAS zavádí nový koncept tzv. referenčních dokumentů (pro odlišení od jiných referenčních dokumentů používáme spojení "referenční dokument EMAS").

Register to read more...

Systém environmentálního managementu ve zdravotnictví a EMAS

Systém environmentálního managementu ve zdravotnickém zařízení slouží k dlouhodobému zajištění prevence znečišťování životního prostředí v nejširším slova smyslu, tedy nejen snižování množství odpadů, ale i zvyšování účinnosti využívání energie a řízení rizik.

Register to read more...

Klíčové indikátory, environmentální dopady a zpráva o životním prostředí

Poslanecká sněmovna schválila Zprávu o životním prostředí České republiky za rok 2011. Zpráva obsahuje sadu klíčových indikátorů, tedy Klíčové indikátory ŽP ČR.
Srovnáme-li klíčové indikátory EMAS s klíčovými indikátory ŽP ČR, zjistíme řadu podobností i rozdílů, např. v počtu indikátorů Zpráva obsahuje mnohem více indikátorů, celkem jich je 36.

Indikátory jsou obvykle rozděleny do skupin podle složek životního prostředí a prakticky definují environmentální dopady, použitelné pro každou organizaci při zpracování metodiky (postupu) pro identifikaci environmentálních aspektů a dopadů a hodnocení jejich významnosti. (Metodika pro hodnocení významnosti aspektů)

 

Aktualizovaný metodický pokyn pro základní hodnocení ekologické újmy

Dne 2.11.2012 byl schválena aktualizovaná verze metodického pokynu MŽP: Metodický pokyn odboru environmentálních rizik a ekologických škod Ministerstva životního prostředí pro provádění základního hodnocení rizika ekologické újmy Platný je od 5.11.2012.

Register to read more...