EMAS a nový zákon o zadávání veřejných zakázek

V návrhu zákona o zadávání veřejných zakázek, který schválila v březnu 2016 Poslanecká sněmovna, jsou nově stanovena kritéria technické kvalifikace a jejich prokázání. Úplný text inkriminovaných §§ 79-80 z návrhu zákona naleznete v přiloženém souboru.

Register to read more...

Energetický audit a EMAS

Jak jsme již zmínili, v novele zákona o hospodaření energií se zapomnělo na EMAS, nebylo to jistě záměrné opomenutí, pravděpodobně není vhodná doba, prosazovat do českých právních předpisů požadavky (možnosti) nad rámec požadavků evropských směrnic.

Z prezentací na EMAS konferenci ve Frankfurtu 2015 byla i prezentace z Německa k tomuto tématu:

Attachments:
Download this file (EMAS_Energy_Management.pdf)EMAS_Energy_Management.pdf[ ]419 kB

Register to read more...

Směrnice o zadávání veřejných zakázek a EMAS

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU v únoru 2014 popsala používání norem zajišťování jakosti a normy environmentálního řízení. Text článku 62 směrnice je uveden níže.

Do kdy by mělo být používání norem zapracováno do českého zákona? Článek 90 stanovuje lhůtu do 18.4.2016.

 

Text článku 62:

Normy zajišťování jakosti a normy environmentálního řízení

1. Jestliže veřejní zadavatelé požadují předložení osvědčení, která jsou vydána nezávislými subjekty a která dokládají, že hospodářský subjekt splňuje určité normy pro zajišťování jakosti, včetně norem týkajících se přístupnosti pro osoby s postižením, odkáží na systémy zajišťování jakosti založené na příslušné řadě evropských norem, které jsou osvědčeny akreditovanými subjekty. Veřejní zadavatelé uznávají rovnocenná osvědčení od subjektů usazených v jiných členských státech. Jestliže dotčený hospodářský subjekt nemá možnost tato osvědčení v daných lhůtách získat z důvodů, které mu nelze přičítat, a jestliže prokáže, že navrhovaná opatření pro zajištění jakosti splňují požadované normy pro zajišťování jakosti, přijímají veřejní zadavatelé též jiné doklady o rovnocenných opatřeních pro zajištění jakosti.

2. Jestliže veřejní zadavatelé požadují předložení osvědčení, která jsou vydána nezávislými subjekty a která dokládají, že hospodářský subjekt splňuje podmínky určitých systémů nebo norem environmentálního řízení, odkáží na systém environmentálního řízení a auditu Unie (EMAS) nebo na jiné systémy environmentálního řízení uznané v souladu s článkem 45 nařízení (ES) č. 1221/2009 (Čl.45 Vztah k ostatním systémům environmentálního řízení) nebo na další normy environmentálního řízení založené na příslušných evropských nebo mezinárodních normách přijatých akreditovanými subjekty. Veřejní zadavatelé uznávají rovnocenná osvědčení od subjektů usazených v jiných členských státech.

Jestliže hospodářský subjekt neměl prokazatelně přístup k těmto osvědčením nebo neměl možnost získat je v daných lhůtách z důvodů, které mu nelze přičítat, přijme veřejný zadavatel též jiné doklady o rovnocenných opatřeních pro environmentální řízení, jestliže hospodářský subjekt prokáže, že tato opatření jsou rovnocenná opatřením požadovaným v rámci příslušného systému nebo příslušných norem environmentálního řízení.

3. V souladu s článkem 86 zpřístupní členské státy na základě žádosti ostatním členským státům veškeré informace týkající se dokumentů předkládaných jako doklad o dodržení norem jakosti a environmentálních norem uvedených v odstavcích 1 a 2.

Národní program Životní prostředí SFŽP a dobrovolné nástroje

V listopadovém čísle věstníku MŽP (č. 10/2015) bylo vydáno úplné znění Směrnice MŽP č.4/2015, o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR prostřednictvím Národního programu Životní prostředí.

Tzv. 6. prioritní oblast: Environmentáílní prevence zahrnuje podoblast 3: Dobrovolné nástroje, která zahrnuje cíle jako např.: podpora environmentálně zodpovědného chování firem a dalších subjektů (např. měst) a to podporou certifikace EMS; podpora environmentálně zodpovědného chování firem a to podporou preventivních a inovativních programů ve firmách a podpora zavádění inovativních postupů a technologií.

Register to read more...

EMAS konference Frankfurt 2015 - živě

Nevadí, že se nemůžete osobně zúčastnit, ani že vám možná problémy v dopravě překazily plány. Pátek 13. prý bude pro EMAS šťastným dnem.

Přenos můžete živě sledovat:

http://www.euconf.eu/emas/en/registration/webstreaming.html